Promocja dodatkowe rabaty

by Admin

Posted on March 12, 2017 13:12 PM

REGULAMIN PROMOCJI „DODATKOWE RABATY”
 
§1 Postanowienia ogólne
 
1. Organizatorem promocji „Dodatkowe Rabaty” zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu- Promocją, jest Piotr Data prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DATA-COM Piotr Data z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Krzyżanowskiego 28/24, zwany dalej Dostawcą usług.  
2. W Promocji mogą brać udział osoby, które nie posiadają zaległości w płatnościach wobec Dostawcy usług, i które w okresie obowiązywania Promocji zawrą lub przedłużą umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na warunkach określonych wedle aktualnej oferty Dostawcy usług.  
3. Promocja obowiązuje od 12 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku, z zastrzeżeniem § 1 ust. 4 poniżej.
4. Dostawca usług zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu obowiązywania Promocji.
 
§ 2 Zasady Promocji
 
1. W ramach Promocji Uczestnik może otrzymać dodatkową ulgę:
a) za wybór faktury elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w § 3,
b) za realizację płatności w terminie, zgodnie z zasadami określonymi w § 4. 
 
§ 3 Rabat za fakturę elektroniczną 
 
1. Abonent, który przy zawarciu umowy lub w trakcie obowiązywania umowy, wyrazi zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych (tj. zrezygnuje z otrzymywania tradycyjnej faktury papierowej), uzyska dodatkowy rabat w wysokości 5 zł brutto miesięcznie. Rabat naliczany jest od kwoty abonamentu, której wysokość wynika z warunków określonych w odrębnym Regulaminie promocji oraz zawartej umowy. 
2. Dodatkowy rabat, o którym mowa w niniejszym § pomniejsza wyłącznie opłatę abonamentową. 
3. W przypadku rezygnacji z elektronicznej faktury, Abonent traci prawo do korzystania z dodatkowego rabatu w okresie rozliczeniowym następującym po okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła dezaktywacja elektronicznej faktury. 
4. Rabat za fakturę elektroniczną może być łączony z innymi promocjami.
 
§ 4 Rabat za terminowe płatności (skonto)
 
1. Abonent, który będzie dokonywał terminowej płatności należności wynikającej z opłaty abonamentowej otrzymuje dodatkowy rabat (skonto) w wysokości 10 zł brutto. Dodatkowy rabat jest przyznawany w odniesieniu do następnego okresu rozliczeniowego, następującego po okresie rozliczeniowym, za który dokonano terminowej płatności, przez cały okres obowiązywania umowy, w tym po przekształceniu się umowy na czas nieokreślony. Powyższe ograniczenie nie dotyczy pierwszego okresu rozliczeniowego, w którym rozpoczęto świadczenie Usługi, za który to okres rozliczeniowy dodatkowy rabat (skonto) przyznawany jest automatycznie każdemu Abonentowi zawierającemu umowę na warunkach Promocji.
2. Do naliczenia dodatkowego rabatu (skonta) konieczne jest dokonanie terminowej płatności należności wynikającej z faktury za poprzedni okres rozliczeniowy. Przez terminową płatność należy rozumieć uznanie rachunku bankowego Dostawcy usług kwotą należności najpóźniej w ostatnim dniu płatności określonym w umowie lub na fakturze.
3. W przypadku nieuiszczenia należności abonamentowej wynikającej z faktury w terminie określonym w umowie lub na fakturze, Abonent traci dodatkowy rabat (skonto) w kolejnym okresie rozliczeniowym, przypadającym po okresie rozliczeniowym, za który nie dokonano terminowej płatności. Dodatkowy rabat (skonto) zostanie ponownie przyznany, jeżeli płatność należności za kolejny okres rozliczeniowy zostanie uiszczona w terminie. W tym przypadku przyznanie dodatkowego rabatu (skonta) następuje ponownie w odniesieniu do kolejnego okresu rozliczeniowego.
4. Dodatkowy rabat (skonto), o którym mowa w niniejszym § pomniejsza wyłącznie opłatę abonamentową.
5. Rabat za terminowe płatności (skonto) może być łączony z innymi promocjami.
 
§ 5 Postanowienia końcowe
 
1. Niniejszy Regulamin promocji, dostępny jest na stronie internetowej Dostawcy usług oraz w Biurze Obsługi Klienta, a także jest przekazywane nieodpłatnie przez Dostawcę usług przy zawieraniu umowy o świadczenie usług na warunkach promocyjnych. Na wniosek Abonenta może on zostać mu przesłany w każdym czasie na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.  
2. Zawierając umowę na warunkach promocyjnych Abonent, podpisując stosowne oświadczenia, oświadcza, iż zapoznał się przed zawarciem umowy na warunkach promocji z treścią niniejszego Regulaminu Promocji, oraz akceptuje jego postanowienia, a ponadto potwierdza odbiór jednego egzemplarza niniejszego Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin Promocji stanowi integralną część umowy abonenckiej, o której mowa w § 1 ust. 2. W części przez niego regulowanej, Regulamin Promocji zastępuje odpowiednie postanowienia umowy, Regulaminu świadczenia usług, a także Cennika Dostawcy usług.
4. Promocje określone w niniejszym Regulaminie Promocji łączą się z innymi promocjami Dostawcy usług, chyba że odrębny regulamin promocji stanowi inaczej.
 
Data: 12 marca 2017 r.