Informacja o zmianie regulaminu

by Admin

Posted on February 12, 2017 20:37 PM

Szanowni Państwo,

w wyniku wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (dalej Rozporządzenie) oraz wejścia w życie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823; dalej Ustawa), konieczne jest wprowadzenie zmian do obowiązującego Państwa wzorca regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Zmiany w regulaminie wynikające z Rozporządzenia mają na celu m. in. jasne i zrozumiałe wyjaśnienie, w jaki sposób parametry jakości usług mogą w praktyce wpłynąć na usługę dostępu do Internetu, a w szczególności na korzystanie z treści, aplikacji i usług, a także wskazanie minimalnych, zwykle dostępnych i maksymalnych prędkości pobierania i wysyłania danych.

Natomiast zmiany wynikające z wejście w życie nowej Ustawy mają na celu zapewnienie Państwu dostępu do informacji o nowej procedurze pozostającego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Podkreślamy, że wprowadzone zmiany nie zmieniają warunków cenowych (opłaty pozostają na dotychczasowym poziomie) oraz parametrów jakościowych świadczonych na Państwa rzecz usług.

Mając na względzie obowiązek zmiany warunków umów, który wynika z konieczności dostosowania postanowień wzorca regulaminu świadczenia usług do zmienionych przepisów prawa oraz realizując podstawowe prawo do informacji o zakresie wprowadzonych zmian, poniżej przedstawiamy Państwu zakres modyfikacji do obowiązującego Państwa regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych. Regulamin w zmodyfikowanym brzmieniu stosuje się po upływie jednego miesiąca od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

Z uwagi na to, że zmiany wynikają wyłącznie i bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, zmiana zostaje na podstawie art. 60a ust. 3a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne opublikowana na naszej stronie internetowej. W przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, mają Państwo prawo do pisemnego wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia. Jednocześnie informujemy, że z uwagi na konieczność dostosowania wzorca regulaminu do obowiązującego stanu prawnego, skorzystanie przez Państwa z prawa do wypowiedzenia umowy spowoduje konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego. Brak pisemnego wypowiedzenia umowy w powyższym terminie oznaczać będzie kontynuację świadczenia na Państwa rzecz usług telekomunikacyjnych i akceptację zmienionego regulaminu.

Dziękując za zaufanie jakim obdarzyli Państwo naszą firmę serdecznie zachęcamy do dalszego korzystania z naszych usług.

Poniżej przedstawiamy zmienione postanowienia § 7 ust. 6-12 Regulaminu, które dotyczą jakości i funkcjonalności Usług oraz postanowienia § 9 ust. 9 oraz ust. 17 Regulaminu, które dotyczą pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§ 7.

6.         Dostawca usług gwarantuje jakość parametrów przepustowości Usługi dla danych wysyłanych i odbieranych na zwykle dostępnym poziomie 80 % prędkości maksymalnej (przez co najmniej 80 % doby). Deklarowana w Umowie prędkość pobierania i wysyłania danych stanowi prędkość maksymalną. Prędkości pobierania danych i prędkości wysyłania danych, mierzone są za pomocą testów dostępnych na stronie internetowej pod adresem www.d-com.pl/test-predkosci za pomocą urządzenia serwisowego Dostawcy usług podłączonego do Urządzeń Abonenckich w lokalu Abonenta. Strona testowa zapewnia poprawną prędkość pomiaru do 100 Mbit/s. Gwarantowana (minimalna) przepustowość pobierania danych w ramach Usługi w zakresie dostępu do sieci Internet świadczonej drogą radiową wynosi 1 Mbps, natomiast dla Usługi świadczonej w technologii światłowodowej- gwarantowana przepustowość wynosi 25 Mbps. Gwarantowana przepustowość określa najmniejszą możliwą przepustowość w chwilach największego obciążenia Sieci, mierzoną przy pobieraniu plików ze strony testowej www.d-com.pl/test-predkosci. Niezachowanie powyższych parametrów przepustowości stanowi nienależyte wykonanie Umowy, za które Dostawca usług ponosi odpowiedzialność zgodnie z § 5.

7.         Zależnie od wybranej przez Abonenta oferty, prędkość pobierania i wysyłania danych różni się. Przykładowo, plik wideo o rozmiarze 1 GB zostanie pobrany w czasie: 1 min 22 s., gdy prędkość pobierania wynosi 100 Mb/s lub 13 min 39 s., gdy prędkość pobierania wynosi 10 Mb/s przy maksymalnej dostępnej prędkości pobierania danych (w przykładach użyto jednostek: GB - gigabajt (1 GB = 1024 MB), MB – megabajt, Mb – megabit (1 MB = 8 Mb)). Przy przepustowości na poziomie minimalnym, czas pobierania będzie odpowiednio dłuższy, zgodnie parametrami wskazanymi w ust. 6. Prędkość wysyłania danych również różni się w zależności od wyboru oferty. Wybór Usługi o przepustowości pobierania niższej niż 10 Mb/s może uniemożliwić korzystanie z niektórych treści i aplikacji wymagających wyższych przepustowości, takich jak odtwarzanie on-line treści w jakości HD, korzystanie z komunikatorów przesyłających obraz w jakości HD lub granie w niektóre gry on-line.

8.         Dostawca usług nie stosuje limitu ilości pobierania i wysyłania danych.

9.         Korzystanie z innych Usług świadczonych przez Dostawcę usług za pomocą Sieci nie ma wpływu na prędkość pobierania i wysyłania danych w ramach Usługi dostępu do Internetu. Dostawca usług świadczy inne Usługi wyłącznie wtedy, gdy przepustowość Sieci umożliwia równoczesne korzystanie ze wszystkich Usług i pozostaje bez wpływu na ich jakość.

10.     Ograniczenia w dostępie lub korzystaniu z Usług, oraz działania jakie Dostawca usług jest uprawniony podejmować w związku z przypadkami naruszenia bezpieczeństwa i integralności sieci i Usług są zawarte w § 6 Regulaminu (obowiązki Abonenta) oraz w § 4  ust. 2 Umowy (rozwiązanie Umowy).

11.     W celu pomiaru i organizacji ruchu w Sieci oraz dla zapewnienia gwarantowanej jakości Usług Dostawca usług powołał dział zarządzania Siecią, w którym prowadzi za pomocą odpowiednich narzędzi monitorujących stały monitoring obciążenia Sieci w charakterystycznych jej punktach lan na styku z sieciami innych operatorów. Monitorowanie nie wpływa na jakość świadczonych Usług prywatność Abonenta i ochronę jego danych osobowych.

12.     Informacje o zagrożeniach związanych ze świadczona Usługą, w tym informacje o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych Abonenta zamieszczone są na stronie internetowej Dostawcy usług, a na wniosek Abonenta są mu udzielane telefonicznie bądź poprzez przesyłanie odpowiedniej informacji na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej. Informacje o zagrożeniach związanych ze świadczonymi Usługami, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych Abonenta, są również zamieszczone na stronie: http://www.uke.gov.pl/badz-swiadomy-zagrozen-w-sieci-12886.

 

§ 9.

9.         Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:

a)       nazwę Jednostki Dostawcy usług i jej adres,

b)      informację o dniu złożenia reklamacji,

c)       rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji,

d)      w przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej należności - określenie kwoty i terminu wypłaty lub zwrotu albo wskazanie, że kwota odszkodowania lub innej należności zostanie zaliczona na poczet przyszłych płatności, zgodnie z wnioskiem  Abonenta,

e)      pouczenie  o  wyczerpaniu  drogi  postępowania  reklamacyjnego  i  o  prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a
w przypadku, gdy reklamującym jest konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniach, o których mowa w art. 109 i 110 ustawy z 16 lipca 2004 roku  Prawo  telekomunikacyjne, w tym w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823),

f)        dane identyfikujące upoważnionego pracownika reprezentującego Dostawcę usług, z podaniem jego imienia, nazwiska oraz zajmowanego stanowiska,

g)       w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zostać doręczona reklamującemu przesyłką poleconą – w przypadku gdy odpowiedź na reklamację jest udzielana na papierze.

17.     Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego lub w przypadku braku przesłanek do jego wszczęcia, Abonent może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym, kierując do niego pozew przeciwko Dostawcy usług lub składając wniosek o zawezwanie do próby ugodowej lub wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji, a w przypadku, gdy reklamującym jest konsument, ma on prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823) lub przed sądem polubownym w tym stałym sądem polubownym przy Prezesie UKE, o którym mowa w art. 110 ustawy z 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne. Postępowanie w trybie art. 109 w/w ustawy jest prowadzone przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (podmiot uprawniony) na wniosek Abonenta lub z urzędu w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, jeśli wymaga tego ochrona interesu konsumenta. Z kolei postępowanie przed sądem polubownym, o którym mowa w art. 110 w/w ustawy prowadzone jest przez stałe polubowne sądy konsumenckie przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Szczegóły dotyczące procedur oraz możliwe do zastosowania formularze stosownych wniosków i pism znajdują się na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej  http://www.uke.gov.pl/wzory-formularzy-w-sadzie-polubownym-1286 oraz na stronie Centrum Informacji Konsumenckiej tego urzędu: http://www.cik.uke.gov.pl/reklamacje