Główna zawartość

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że z dniem 21 grudnia 2020 r. zmienią się przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, konieczne jest wprowadzenie zmian do łączącej nas z Państwem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz do obowiązującego Państwa wzorca regulaminu. Wprowadzone zmiany nie zmieniają warunków cenowych (opłaty pozostają na dotychczasowym poziomie) oraz parametrów jakościowych świadczonych na Państwa rzecz usług. Nowelizacja jedynie zwiększa zakres przysługujących Państwu uprawnień, a zatem zamierzone przez nas, opisane poniżej zmiany, będą miały dla Państwa korzystny wydźwięk.

Mając na względzie obowiązek zmiany warunków umów, który wynika z konieczności dostosowania postanowień wzorca umowy i regulaminu świadczenia usług do zmienionych przepisów prawa oraz realizując podstawowe prawo do informacji o zakresie wprowadzonych zmian, poniżej przedstawiamy Państwu zakres modyfikacji do obowiązującej Państwa umowy i regulaminu. Postanowienia umowy i regulaminu w zmodyfikowanym brzmieniu stosowane będą wobec Państwa po upływie miesiąca od otrzymania niniejszego komunikatu, jednak nie wcześniej niż od dnia 21 grudnia 2020 r.

W przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, mają Państwo prawo do wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania niniejszej informacji, ale co najmniej do dnia 21 grudnia 2020 r. Jednocześnie podkreślamy, że z uwagi na konieczność dostosowania wzorca umowy i regulaminu do zmian w przepisach prawa, skorzystanie przez Państwa z prawa do wypowiedzenia umowy spowoduje konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Brak wypowiedzenia umowy w powyższym terminie oznaczać będzie kontynuację świadczenia na Państwa rzecz usług telekomunikacyjnych oraz akceptację zmienionych regulaminu i umowy.

Dziękując za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo naszą firmę, serdecznie zachęcamy do dalszego korzystania z naszych usług. Poniżej przedstawiamy zmienione postanowienia umowy i regulaminu.


Rzeszów, dnia 21 listopada 2020 r.

ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYM REGULAMINIE ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ DATA-COM PIOTR DATA

 1. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

W przypadku zawierania Umowy z Konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa Dostawcy Usług lub na odległość, Abonent ma prawo odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy poprzez złożenie Dostawcy Usług oświadczenia zawierającego wolę odstąpienia od Umowy. Oświadczenie to można złożyć z wykorzystaniem formularza udostępnionego przez Dostawcę Usług w formie pisemnej bądź dokumentowej, w siedzibie lub BOK Dostawcy Usług, w rozmowie telefonicznej (pod numerem Dostawcy Usług wskazanym w Umowie), poprzez wysłanie listownie na adres siedziby/BOK Dostawcy Usług albo poprzez wiadomość mailową (wysłaną na adres Dostawcy Usług wskazany w Umowie z adresu e-mail Abonenta umożliwiającego weryfikację tożsamości Abonenta), przy czym nadanie listu/wiadomości w powyższym 14-dniowym terminie wystarczy do jego zachowania.

 1. W § 2 ust. 5 uchyla się zdanie 1.
 2. Dodaje się do § 5 ust. 7 o następującym brzmieniu:

Jeżeli nie doszło do zmiany dostawcy usługi dostępu do sieci Internet, o której mowa w § 10 ust. 12-16, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy Usług:

 1. a jest on dotychczasowym dostawcą usługi dostępu do sieci Internet - Abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone Usługi, liczonej według rachunków z ostatnich trzech Okresów rozliczeniowych;
 2. a jest on nowym dostawcą usługi dostępu do sieci Internet - Abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie usługi świadczone Abonentowi przez dotychczasowego dostawcę usług, liczonej według rachunków tego dostawcy z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych.
 1. § 10 ust. 11 otrzymuje następującą treść:

Z chwilą rozwiązania, wygaśnięcia Umowy dostęp do Strony WWW Abonenta zostaje zablokowany, a znajdujące się tam dane są przechowywane i usuwane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W przypadku rozwiązania Umowy, w ramach której Dostawca Usług zapewniał Abonentowi dostęp do poczty elektronicznej, której adres związany jest z jego nazwą handlową lub znakiem towarowym, Abonent może żądać od Dostawcy Usług zapewnienia bezpłatnego dostępu do tej poczty przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania Umowy.

 1. Dodaje się do § 10 ust. 12-16 o następującym brzmieniu:
 1. W przypadku zmiany dostawcy usługi dostępu do sieci Internet, Abonent ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do sieci Internet, chyba że nie jest to technicznie wykonalne.
 2. Dostawca Usług wykonuje aktywację Usługi w najkrótszym możliwym terminie uzgodnionym z Abonentem, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia obowiązywania umowy łączącej Abonenta z dotychczasowym dostawcą usług dostępu do sieci Internet.
 3. W przypadku rozwiązania Umowy, Dostawca Usług jest zobowiązany świadczyć Usługę na dotychczasowych warunkach do czasu uzgodnionego przez nowego dostawcę usługi dostępu do sieci Internet z Abonentem terminu aktywacji tej nowej usługi.
 4. Uzgodnienie terminów, o których mowa w ust. 13 i 14 powyżej, powinno nastąpić niezwłocznie na Trwałym nośniku.
 5. Za czynności związane z realizacją uprawnienia, o którym mowa w ust. 12-15 powyżej, Dostawca Usług nie pobiera opłat od Abonenta.


ZMIANY W UMOWACH O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ZAWARTYCH Z DATA-COM PIOTR DATA

 1. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Z zastrzeżeniem § 4 ust. 11, Strony mogą rozwiązać Umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 11, termin wypowiedzenia biegnie od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie, a datą nadającą bieg terminowi jest data wpływu wypowiedzenia do drugiej strony. Wypowiedzenie czy rozwiązanie Umowy przez Dostawcę Usług może nastąpić tylko z ważnych przyczyn, określonych poniżej i wymaga zachowania formy pisemnej.

 1. § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Jeżeli Abonent zawarł Umowę na czas określony, a na 30 dni przed upływem okresu, na jaki została zawarta Umowa, nie zawiadomi Dostawcy usług, iż nie zamierza nadal korzystać z Usługi dostęp do Internetu, wówczas przyjmuje się, iż Umowa zostaje przedłużona na czas nieokreślony.

 1. § 4 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

Oświadczenia Abonenta o braku woli automatycznego przedłużenia na czas nieokreślony Umowy zawartej na czas określony, o odstąpieniu od Umowy, o rozwiązaniu Umowy bądź o wypowiedzeniu Umowy, pod rygorem nieważności zostać dokonane w formie pisemnej bądź dokumentowej i mogą zostać złożone w siedzibie lub BOK Dostawcy Usług, w rozmowie telefonicznej (pod numerem telefonu 501318014), poprzez wysłanie listownie na adres siedziby/BOK Dostawcy Usług albo poprzez wiadomość mailową (wysłaną na adres Dostawcy Usług: info@d-com.pl z adres e-mail umożlwiającego Dostawcy Usług weryfikację tożsamości Abonenta).

 1. Dodaje się ust. 11-15 do § 4 o następującym brzmieniu:
 1. W przypadku gdy Umowa zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych umową.
 2. Przed automatycznym przedłużeniem Umowy, o którym mowa w ust. 4, Dostawca Usług informuje Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na Trwałym nośniku, nie później niż na 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.
 3. Po automatycznym przedłużeniu Umowy, o którym mowa w ust. 4, Dostawca Usług co najmniej jeden raz w roku informuje Abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że Abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 4. W przypadku złożenia przez Abonenta w formie dokumentowej oświadczenia, o którym mowa w ust. 9, Dostawca Usług niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia, zawiadamia Abonenta o jego otrzymaniu przez:
 1. wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w Umowie - w przypadku Abonenta, który wskazał numer niegeograficzny;
 2. wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w Umowie - w przypadku Abonenta, który wskazał numer geograficzny.
 1. Dostawca Usług potwierdza Abonentowi na Trwałym nośniku przyjęcie oświadczenia, o którym mowa w ust. 9, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia, wskazując nazwę usługi będącej przedmiotem oświadczenia Abonenta, dzień otrzymania oświadczenia Abonenta i dzień rozwiązania/odstąpienia od Umowy.
Główna zawartość niżej