Główna zawartość

Bonus za e-fakture

Promocja obowiązuje każdego nowego Klienta, który podpisze z nami umowę na dostawę łącza internegowego. Jeżeli nie wyrazisz zgody na fakturę elektroniczną nie uzyskasz rabatu - wtedy do podanych na naszej stronie cen abonamentów musimy doliczyć dodatkowo 5zł.


  1. Niniejszy Regulamin promocji, dostępny jest na stronie internetowej Dostawcy usług oraz w Biurze Obsługi Klienta, a także jest przekazywane nieodpłatnie przez Dostawcę usług przy zawieraniu umowy o świadczenie usług na warunkach promocyjnych. Na wniosek Abonenta może on zostać mu przesłany w każdym czasie na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.  
  2. Zawierając umowę na warunkach promocyjnych Abonent, podpisując stosowne oświadczenia, oświadcza, iż zapoznał się przed zawarciem umowy na warunkach promocji z treścią niniejszego Regulaminu Promocji, oraz akceptuje jego postanowienia, a ponadto potwierdza odbiór jednego egzemplarza niniejszego Regulaminu.
  3. Niniejszy Regulamin Promocji stanowi integralną część umowy abonenckiej, o której mowa w § 1 ust. 2. W części przez niego regulowanej, Regulamin Promocji zastępuje odpowiednie postanowienia umowy, Regulaminu świadczenia usług, a także Cennika Dostawcy usług.
  4. Promocje określone w niniejszym Regulaminie Promocji łączą się z innymi promocjami Dostawcy usług, chyba że odrębny regulamin promocji stanowi inaczej.

Najczęstsze pytania:

Dla wszystkich, maila w dzisiejszych czasach ma praktycznie każdy kto używa Internetu.

Główna zawartość niżej
Załączniki do pobrania w formie PDF: