Główna zawartość

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych

przez DATA-COM Piotr Data z/s w Rzeszowie, przy ul. prof. A. Krzyżanowskiego 28/24 zwanego dalej Dostawcą Usług.

Regulamin określa zakres i warunki wykonywania Usług telekomunikacyjnych przez Dostawcę Usług i składa się z następujących części:


  1. Wszelkie oświadczenia skierowane przez Strony Umowy winny być dokonywane w formie pisemnej na adresy wskazane w Umowie lub inne adresy, o których dana strona Umowy poinformowała drugą stronę na piśmie, chyba że  Umowa lub Regulamin przewidują składanie oświadczeń w innej formie.
  2. Oświadczenia Dostawcy Usług skierowane do Abonenta wywołują skutki prawne z chwilą doręczenia. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem lub Umową Dostawca Usługa z Abonentem, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie, a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  3. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy (i załączników do niej) i niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdują postanowienia Umowy.
  4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2020 roku. ​​​​​​​
Główna zawartość niżej
Załączniki do pobrania w formie PDF: