Główna zawartość

Treść umowy wraz z załącznikami

Jeżeli jesteś osobą dokładną, chcesz przed podpisaniem umowy wszystko przeanalizować bądź nie lubisz podpisywać umów w "ciemno" - przeczytaj, przeanalizuj umowę oraz załaczniki. W takiej samej formie otrzymasz dokumeny, oświadczenia i wnioski do podpisania w naszym biurze przy Paderewskiego 11B w Rzeszowie lub podpiszesz je u siebie w domu w obecności naszych techników, który zweryfikują Twoją tożsamość z przedstawionym dowodem osobistym. Jeżeli natomiast reprezentujesz firmę potrzebny będzie dowód osobisty oraz dokumenty potwierdzające, że jest osobą upoważnioną do podpisywania umówy w imieniu Spółki.


Abonent oświadcza, iż przed zawarciem Umowy  otrzymał (i zapoznał się oraz zaakceptował)  /  nie otrzymał wzorzec:

 Umowy,

 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, 

 Regulaminu Promocji „DODATKOWE RABATY”,

 Instrukcji postępowania ze sprzętem w razie wyładowań atmosferycznych,

 Informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych i danych transmisyjnych  .…………………………….

Data i podpis abonenta


Abonent   wyraża zgodę /  nie wyraża zgody na prezentację produktów i usług świadczonych przez Dostawcę usług (marketing bezpośredni) za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych takich jak telefon, czy komputer, w tym poprzez otrzymywanie wiadomości na adres e-mail , a wyrażoną zgodę może w każdej chwili odwołać.  Zasady przetwarzania tych danych zawarte są w dokumencie Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i danych transmisyjnych.…………………………….

Data i podpis abonenta


Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam zgodę/zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych dotyczących usług, których dotyczy Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Piotrem Data prowadzącym działalności gospodarczą pod nazwą DATA-COM Piotr Data z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Krzyżanowskiego 28/24, drogą elektroniczną na wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej oraz iż zostałem / nie zostałem poinformowany o możliwości wniesienia sprzeciwu co do dalszego ich otrzymywania w powyższy sposób.…………………………….

Data i podpis abonenta


            Zgodnie z treścią art. 161 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne oświadczam, że w celach realizacji Umowy q wyrażam  zgodę  / q nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez Dostawcę  usług moich danych osobowych

            w zakresie: numeru konta bankowego oraz numeru telefonu kontaktowego, które to dane będą przetwarzane zgodnie z zasadami zawartymi w dokumencie Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i danych transmisyjnych.…………………………….

Data i podpis abonenta


Wnoszę o dostarczanie mi każdej proponowanej zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie świadczenia usług, a także o każdej proponowanej zmianie w Cenniku usług jak również o treści każdej proponowanej zmiany warunków Umowy, drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres poczty elektronicznej, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują zawiadomienia poprzez publiczne ogłoszenie, oraz iż zostałem / nie zostałem poinformowany o możliwości wniesienia sprzeciwu co do dalszego ich otrzymywania w powyższy sposób.…………………………….

Data i podpis abonenta


              Wyrażam zgodę na potwierdzanie przyjęcia składanych przeze mnie reklamacji oraz udzielania odpowiedzi na reklamacje przez Dostawcę usług drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej Abonenta.…………………………….

Data i podpis abonenta


Wnoszę o wykonanie instalacji i aktywacji  usług oraz rozpoczęcie świadczenia mi usług przed upływem czternastodniowego terminu do odstąpienia przeze mnie od Umowy zawartej poza lokalem Dostawcy usług / na odległość.…………………………….

Data i podpis Abonenta

Główna zawartość niżej