Szybki i tani Internet dla studenta

O promocji:

We wrześniu studenci wracają do miast, w których studiują i ważnym kryterium przy wyborze mieszkań do wynajęcia jest oferta dostawcy usług telekomunikacyjnych w danej lokalizacji.

Nie wiesz, ile miesięcy będziesz mieszkał w wynajętym mieszkaniu, nie chcesz wiązać się ofertą na czas określony, zapraszamy do skorzystania z promocji "Dla studenta - bez okresu zobowiązania".

Pamiętaj, tylko żeby odpowiednio wcześniej przed wyprowadzką wypowiedzieć umowę.

W skrócie:

  • umowa na czas nieokreslony (miesięczny okres wypowiedzenia)
  • lokalizacja - wszędzie tam gdzie mamy już zbudowaną sieć
  • atrakcyjne prędkości i ceny (CENNIK)

Dla studentki umowa na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia

1.    W ramach Promocji Uczestnik, który spełnia warunki opisane w Regulaminie Promocji, otrzymuje obniżoną opłatę abonamentową za korzystanie z usługi dostępu do Internetu, w związku z zawarciem umowy na czas nieokreślony, na warunkach Promocji (Tabela Promocji).
2.    Uczestnik Promocji otrzymuje obniżoną opłatę abonentową (po uwzględnieniu promocji „Dodatkowe Rabaty”) za wybraną Usługę dostępu do Internetu, przez cały okres obowiązywania Umowy i w określonej w Tabeli Promocji wysokości oraz możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.


Tabela Promocji

Nazwa UsługiOpłata abonamentowa, po uwzględnieniu promocji „Dodatkowe Rabaty”
MINI  29,99 zł
STANDARD40,00 zł
PRO60,00 zł


3.    Przez cały okres trwania umowy, Abonent (Uczestnik Promocji) będzie obowiązany do uiszczania opłat zgodnie z Tabelą Promocji.
4.    Ceny podane w Tabeli Promocji są cenami brutto.
5.    Wszystkie opłaty abonamentowe za usługi świadczone w ramach Promocji, Uczestnik Promocji jest zobowiązany uiszczać w terminach i na zasadach wskazanych w umowie.
6.    W celu wykazania spełnienia warunków umożliwiających skorzystanie z Promocji, o których mowa w części A ust. 6 pkt b, Uczestnik Promocji jest obowiązany okazać Operatorowi:

  • ważną legitymację studencką,
  • dokument potwierdzający, że student studiuje w trybie dziennym lub wieczorowym.

7.    Abonent (Uczestnik Promocji) jest obowiązany okazać Operatorowi  dokumenty określone w pkt 6 na każde żądanie Operatora, zgłoszone w trakcie trwania umowy na warunkach promocyjnych.
8.    Uczestnik Promocji nie może skorzystać z Promocji, jeżeli:

  • zalega z jakimikolwiek opłatami na rzecz Operatora,
  • nie istnieją techniczne możliwości świadczenia określonych Usług w wybranej przez Uczestnika Promocji opcji we wskazanym lokalu,
  • ukończył 26 rok życia.

9.    Operator ma prawo wypowiedzieć umowę Abonentowi (Uczestnikowi Promocji) z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli poweźmie informację na temat ukończenia przez Abonenta (Uczestnika Promocji) 26 roku życia, a także w przypadku ukończenia lub przerwania przez Abonenta (Uczestnika Promocji) studiów.
10.    Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Operatora, za wyjątkiem promocji „Dodatkowe Rabaty”.

Dla studenta umowa na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia