Szybki i tani Internet dla studenta

O promocji:

We wrześniu studenci wracają do miast, w których studiują i ważnym kryterium przy wyborze mieszkań do wynajęcia jest oferta dostawcy usług telekomunikacyjnych w danej lokalizacji.

Nie wiesz, ile miesięcy będziesz mieszkał w wynajętym mieszkaniu, nie chcesz wiązać się ofertą na czas określony, zapraszamy do skorzystania z promocji "Dla studenta - bez okresu zobowiązania".

Pamiętaj, tylko żeby odpowiednio wcześniej przed wyprowadzką wypowiedzieć umowę.

W skrócie:

  • umowa na czas nieokreslony (miesięczny okres wypowiedzenia)
  • lokalizacja - wszędzie tam gdzie mamy już zbudowaną sieć
  • atrakcyjne prędkości i ceny (CENNIK)

Dla studentki umowa na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia

1.    Niniejszy Regulamin Promocji „DLA STUDENTA - BEZ OKRESU ZOBOWIĄZANIA” (dalej: „Promocja”) określa warunki promocyjnego świadczenia przez Operatora usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do Internetu i związanych z nimi usług dodatkowych (dalej: „Usługi”).
2.    Organizatorem Promocji jest Piotr Data prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DATA-COM Piotr Data, adres: ul. A. Krzyżanowskiego 28/24, 35-329 Rzeszów, NIP: 8133331817, REGON: 691780066, adres do doręczeń: ul. I. Paderewskiego 11B, 35-328 Rzeszów (dalej: „Operator” lub „Organizator Promocji”).
3.    Promocja obowiązuje od dnia 17.09.2019 r. do odwołania. Operator zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu jej obowiązywania.
4.    Do świadczenia Usługi w ramach umowy zawartej na warunkach Promocji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz Cennika obowiązujących u Operatora, o ile niniejszy Regulamin Promocji nie stanowi inaczej.
5.    Operator uzależnia zawarcie umowy na warunkach promocyjnych od istnienia warunków technicznych niezbędnych do świadczenia usług wedle wybranej przez Uczestnika lokalizacji i taryfy.
6.    Promocja jest skierowana do osób spełniających łącznie następujące warunki:

  • są pełnoletnimi osobami fizycznymi, które zawierają umowę na czas nieokreślony, niezwiązaną z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą (są konsumentami), 
  • są studentami w rozumieniu pkt 7, 
  • w okresie obowiązywania Promocji, złożą zamówienie na usługę dostępu do Internetu w opcjach oraz wariantach umów dostępnych w Promocji, 
  • zamieszkują w zasięgu sieci Operatora, na obszarze, którym ze względów technicznych możliwe jest korzystanie z Usług Operatora,
  • nie korzystały wcześniej z usług dostępu do Internetu świadczonych przez Operatora (umowa na warunkach promocyjnych będzie pierwszą umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartą z Operatorem).

7.    Przez „studenta” należy rozumieć osobę kształcącą się na studiach wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich w trybie dziennym lub wieczorowym, która nie ukończyła 26 roku życia.
8.    Osoba spełniająca warunki zawarte w pkt 6 powyżej, zwana jest „Uczestnikiem Promocji”.

Dla studenta umowa na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia