1. Abonent jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Dostawcy Usług wszystkich opłat wymienionych w Umowie tytułem wynagrodzenia za Usługę.
 2. Opłata jednorazowa (instalacyjna) obejmuje dokonanie przez Dostawcę Usług usługi instalacji łącza i uruchomienie Usługi w lokalu Abonenta.
 3. Opłata abonamentowa miesięczna obejmuje prawo do korzystania z Usługi na warunkach określonych Umową, przez okres jednego miesiąca kalendarzowego.
 4. Naliczanie opłat nastąpi od uruchomienia Usługi w lokalu Abonenta.
 5. W dniu podpisania Umowy opłata abonamentowa za realizację Usługi, o której mowa w § 1 wynosi:


Wysokość miesięcznego abonamentu brutto w wybranej taryfie

Łączna  kwota ulg brutto przez okres obowiązywania Umowy na czas określony


 1. Na opłatę abonamentową miesięczną składają się następujące elementy:
   1. prawo do korzystania z Usługi dostęp do Internetu,
   2. prawo do korzystania ze sprzętu udostępnionego przez Dostawcę Usług w celu świadczenia Usługi w lokalu Abonenta,
   3. obsługę serwisową Abonenta z wyłączeniem obsługi nieuzasadnionych wezwań serwisu.
 2. Wszelkie usługi związane z przystosowaniem infrastruktury Abonenta do korzystania z usług Dostawcy Usług lub inne działania nie wymienione w Umowie traktowane są jak Usługi Konsultacyjne i podlegają opłatom zgodnie z Cennikiem Usług Świadczonych przez Dostawcę Usług.
 3. Abonent może uzyskać informację o aktualnym Cenniku, zawierającym także koszty usług serwisowych- telefonicznie, pod numerami 501-318-014 lub pocztą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości na adres: info@d-com.pl lub na stronie internetowej Dostawcy Usług www.d-com.pl
 4. Abonent niniejszym upoważnia Dostawcę Usług do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu.
 5. Abonent zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłaty abonamentowej naliczanej za poszczególne okresy rozliczeniowe od dnia uaktywnienia Usług.
 6. Strony ustalają, że okres rozliczeniowy wynosi miesiąc.
 7. Opłata abonamentowa powinna być wnoszona „z góry" za każdy okres rozliczeniowy, zgodnie z terminem płatności określonym na fakturze VAT.
 8. Abonent zobowiązany jest do dokonywania opłat na indywidualny rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. Abonent zobowiązany jest podawać w treści przelewu numer faktury, której płatność dotyczy.
 9. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat abonamentowych Dostawca Usług zastrzega sobie prawo po upływie 14 dni od terminu płatności do wyświetlania elektronicznego przypomnienia o niezapłaconych fakturach, którego częstotliwość wyświetlania będzie wzrastać w miarę upływu czasu od terminu płatności za fakturę.
 10. Za datę uregulowania należności przez Abonenta uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Dostawcy Usług.
 11. Z tytułu opóźnienia regulowania należności Abonent jest zobowiązany zapłacić odsetki ustawowe.
 12. Wartość przyznanej Abonentowi ulgi w wynosi ….............................….. zł brutto, przy czym wskazana ulga obejmuje sumę ulg w opłacie abonamentowej oraz ulgę w opłacie instalacyjnej. Ulga przysługuję Abonentowi od dnia zawarcia Umowy, przy czym warunkiem skorzystania z całości przyznanych ulg jest obowiązywanie Umowy przez okres, na jaki została ona zawarta.