Polecaj Internet z DATA-COM

Jesteś zadowolony z działania naszego Internetu? Polecaj usługi DATA-COM swoim sąsiadom i znajomym i zyskuj kolejne rabaty.

Teraz Polecający i Osoba Polecana zyskują miesiąc abonamentu w atrakcyjnej cenie 1,23 zł bez względu na posiadany i wybrany pakiet.

Nie ograniczaj się i polecaj, dzięki tej promocji możesz uzyskać nawet i kilkanaście miesięcy szybkiego i taniego dostępu do Internetu.

Osoba polecana nie musi być Twoim bezpośrednim sąsiadem, może to być osoba nawet z innego rejonu miasta. Im więcej osób polecisz, tym więcej zyskasz.

Organizatorem promocji „Zakabluj sąsiada”, zwanej dalej „Promocją”, jest Piotr Data prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DATA-COM Piotr Data, w Rzeszowie przy ul. Krzyżanowskiego 28/24, adres Biura Obsługi Klienta (BOK): 35-328 Rzeszów, ul. Paderewskiego 11 b (dalej: „DATA-COM”).

Promocja obowiązuje od dnia 17.09.2019 r. do 30.06.2020 r.

Promocja jest skierowana do Abonentów DATA-COM (dalej „Organizator promocji” lub „Organizator”) korzystających z dowolnej usługi świadczonej przez Organizatora, którzy nie zalegają z opłatami abonamentowymi, zwanych dalej „Abonentami” lub „Uczestnikami promocji”.


Zasady promocji:


a) Z zastrzeżeniem lit. „e”, Uczestnik promocji poleca usługę dostępu do Internetu zainteresowanym tą usługą: dowolnej, pełnoletniej osobie fizycznej, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych lub podmiotowi gospodarczemu, posiadającemu ważny numer NIP, zwanej dalej „Osobą poleconą”,


b) polecenie usługi dostępu do Internetu następuje poprzez telefoniczny lub e-mailowy kontakt Uczestnika promocji z Organizatorem oraz wskazanie Osoby poleconej i dostarczenie do Biura Obsługi Klienta Operatora, lub przesłanie za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) podpisanego i uzupełnionego poniżej Formularza promocji wraz z danymi Osoby poleconej,

c) z zastrzeżeniem lit. „d”, za każdą Osobę poleconą, która podpisze z DATA-COM umowę o  świadczenie usług dostępu do Internetu oraz opłaci pierwszą fakturę z tytułu korzystnych usług, Uczestnik promocji oraz Osoba polecona otrzymają zniżkę na jeden pełny abonament miesięczny za usługę dostępu do sieci Internet, którego promocyjna kwota będzie wynosić 1,23 zł brutto.


d) W przypadku, gdy Uczestnik promocji wskaże kolejną Osobę poleconą, pkt c) stosuje się odpowiednio,


e) Osobą poleconą nie może być osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, który w przeciągu ostatnich 36 miesięcy był abonentem DATA-COM, lub z którym umowę rozwiązano z powodu zaległości w płatnościach w ciągu ostatnich trzech lat,


f) kontakt z Organizatorem może nastąpić telefonicznie pod numerem telefonu 501-318-014 lub poprzez e-mail info@d-com.pl. O spełnieniu się warunków uprawniających do otrzymania zniżki, o której mowa w pkt c), Organizator powiadomi Uczestnika telefonicznie lub poprzez e-mail w ciągu 7 dni,

g) umowa zawarta z Osobą poleconą po okresie promocyjnym wskazanym w ust. 2 będzie stanowić podstawę do udzielenia rabatu Uczestnikowi promocji pod warunkiem, że najpóźniej w ostatnim dniu okresu promocyjnego Osoba polecona opłaciła pierwszą fakturę z tytułu korzystnych usług,


h) Abonent korzystający z Promocji ma prawo w tym samym czasie korzystać z innych promocji i ofert okresowych, o ile ich regulaminy nie będą stanowiły inaczej,


i) udział w Promocji oznacza zgodę Uczestnika Promocji na warunki promocji określone niniejszym regulaminem,

j) zgodnie z art. 24 RODO, Organizator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych na podstawie Promocji, odbywało się zgodnie z prawem.